Forshaga

Vi börjar året med att expandera verksamheten och välkomnar Peter Nord, skorstensfejaringengör till vårt team. Han kommer sköta arbetet kring Forshaga med omnejd.

En kort presentation av Peter:

”Jag heter Peter Nord och är skorstensfejaringenjör. Jag har jobbat på en myndighet sedan 2005, först var det Räddningsverket och därefter Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Där jobbade jag med att stötta kommunernas arbete att förebygga bränder, med fokus på eldstäder och rökkanaler, genom att hålla i föreläsningar, utbilda skorstensfejare och skorstenfejartekniker. Jag har även stöttat polis och räddningstjänst vid brandutredningar där orsaken misstänks vara eldstadsrelaterad samt utbildat poliser och räddningtjänstpersonal som ska utreda bränder. Deltagit i arbetet med att revidera de föreskrifter som gäller för sotning och brandskyddskontroll och stöttat kommuner i landet hur dessa ska tolkas. Deltagit vid Swedacs tillsyn av hur tillverkare följer standarder för tillverkning av insatsrör och skorstenar. Har även varit med i standardiseringsarbeten som gäller imkanaler, rökkanaler och skorstenar.”

Vi erbjuder samma sorts arbeten som i Värnamo plus lite till:
– Obligatorisk ventilationskontroll
– Ventilationsrensning från- och tilluftskanaler i fastigheter och aggregat samt byte av filter
– Installationsbesiktningar av eldstäder och rökkanaler
– Statusbesiktning av eldstäder och rökkanaler
– Energideklarationer och energianalyser
– Överlåtelsebesiktning vid försäljning av fastigheter
– Brandutredningar vid eldstadsrelaterade bränder
– Föreläsningar och utbildningar inom området eldstäder och rökkanaler och dess lagstiftning